Pre-Paryushan Pravachan | Global Paryushan Mahaparv | Rashtrsant Param Gurudev | 2 September, 21