જેમાં આપણે આપણા ન રહીએ એને પ્રેમ કેહવાય.

Parasdham

Live

 

Rashtra Sant Yug Diwakar Pujya Gurudev Shree Namramuniji Maharaj Saheb

For more videos: ParasdhamTV