Explore Themes

Meditation

Meditation

Imagine Yourself as Bhagwan Mahavir – Meditation to Calm Your Mind | Jain Meditation | ध्यान

Meditation

Meditation: How to Calm Down & Stop Wavering | Param Positivity Prerna | Jain Meditation | 10 May 21

Meditation

Meditation: Be Selfless to Be Happy | Param Positivity Prerna | Param Gurudev | 17 May, 21

Meditation

Monday Meditation – Paramdham Chaturmas | Jain Meditation | Param Gurudev | 2nd August,2021| Jainism

Meditation

Monday Meditation -Paramdham Chaturmas | Param Gurudev | 9 Aug, 21

Meditation

Monday Meditation- Paramdham Chaturmas | Param Gurudev | 16 Aug 21

Meditation

Monday Meditation- Paramdham Chaturmas | Param Gurudev | 23 Aug, 2021

To Book contact:

Shri Hiteshbhai Shah: +91 7980790872
Shri Vishalbhai Hemani: +91 831067208