Shravak Pratikraman Aradhana | Paryushan Mahaparva | 10 Sep, 21