Shravak Pratikraman Aradhana – Pakkhi | Paryushan Mahaparva | 6 Sep, 21