Hey Param Tera Sharan Paa Kar |Moments of the historic 9 Mumukshus Jain Diksha Girnar |Param Gurudev